กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ

เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ความท้าทายใหม่ๆของโลกและโอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานแบบบูรณาการตามกรอบการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EOE: Eco Operational Excellence) ซึ่งมุ่งเน้นที่เป้าหมายในการสร้างคุณค่าต่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่จากการบริหารประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก้าวไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business) อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตาม “เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

การระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

ในปลายปี 2561 ได้มีการทบทวนการระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ในการนำข้อมูลจากตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ HIC อย่างต่อเนื่อง และ ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญออกเป็น 6 กลุ่ม เช่นเดิม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองต่อความสนใจ ความคาดหวังและความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า