กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย

 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • รายงานประจำปี/ รายงานความยั่งยืนประจำปี
 • การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนย่อยกับ ตลท.
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 • การร่วมกิจกรรม mai FORUM กับ ตลท.
 • การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 • Line @ FPI IR (สื่อสารทางเดียว)
 • การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
 • การพบปะกับลูกค้าและกิจกรรม Trade Show
 • การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • Line @ FPI Sale & Marketing (สื่อสาร 2 ทาง)
 • การให้บริการหลังการขาย
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม Kaizen แบบสองทางทุก 6 เดือน และ 1 ปี
 • การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้าง
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box
 • การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Cross Functional Team)
 • กิจกรรม CEO พบพนักงาน
 • Line @ แรงงานสัมพันธ์(สื่อสารทางเดียว)
 • การประเมินผู้รับเหมา/ คู่ค้าประจำปี
 • การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
 • การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการประเมิน FPI
 • กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน
 • สร้างงานและรายได้ให้ชุมชนและสังคม
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
 • การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
 • งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการ เช่น สวนเกษตรยั่งยืน
 • การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการตามวาระ
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
 • การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ : สีของข้อความแสดงถึงความถี่ในการดำเนินงาน ดังนี้

  • ต่อเนื่อง/ สม่ำเสมอ/ ทุกเดือน
  • ทุกไตรมาส
  • ทุก 6 เดือน
  • ทุกปี

ผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders Needs and Expectation)
การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders Responsiveness)
1. ผู้ถือหุ้น/ สถาบันการเงิน • การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
• การพัฒนาธรุรกิจเพื่อความยั่งยืนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มุ่งมั่นสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(EOE: Eco – Operational Excellence)
• การสร้างผลประกอบการที่ดี
• การจ่ายเงินปันผล/ จ่ายชำระคืนภาระหนี้สินอย่างถูกต้อง
• การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน
• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (HIC)
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• เพิ่มผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
2. ลูกค้า• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
• ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
• การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
• การบริหารจัดการความไม่พึงพอใจของลูกค้า
• การพัฒนารูปแบบการดำเนธุรกิจแบบ B2C และ Online & Digital Marketing อาทิ 3D Printing
• การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมบริการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน
• การดำเนินงานตามหลัก CRM (Customer Relation Management)
3. พนักงาน• การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม
• ความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
• ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม
• การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
• การอบรมและพัฒนาบุคคลากร อาทิ Human to Hero
• สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การควบคุมค่ามลพิษตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด
• การจัดกิจกรรมและโครงการสร้างการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร
• การบริหารจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และ นโยบายการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน และการประเมินผล
• การทบทวน Smart JD และ Skill Matrix
• ปรับปรุงระบบการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ (Career Path)
• การประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร
4. คู่ค้า/ ผู้รับจ้างช่วง / ผู้ส่งมอบ• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ร้ายแรง อันก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและผลกระทบที่เกิดกับชุมชน อาทิ คุณภาพของอากาศและน้ำทิ้ง
• การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
• การร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Ni-U, Chrome Free,
RoHS/ Lead Free เป็นต้น
• การกำกับดูแลกิจการ และรายงานประจำปี
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
• การดำเนินงานตามหลัก SRM : Supplier Relation Management
• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม/ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
• การตรวจประเมินและพัฒนาคู่ค้าที่ยั่งยืน
• การลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้าที่ยั่งยืน
5. ชุมชน/ สังคม• การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชนและสังคม อาทิ คุณภาพของอากาศ และน้ำทิ้ง
• การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ/ รายได้ที่มีคุณค่า
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• การจัดการสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย
• บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐาน ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน OHSAS18001
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
• จัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากชุมชน ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
• การจ้างงานท้องถิ่นและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
• การส่งเสริมการเรียนรู้กับเยาวชนในชุมชน
• สนับสนุนโครงการทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน
• สร้างสวนเกษตรแบบยั่งยืนเป็นศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน
• การชดเชยการปล่อยการเรือนกระจกจนเป็น “ศูนย์” (Carbon Neutral Event)
• การเปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืน และรายงานประจำปี
6. หน่วยงานราชการ / องค์กรภาครัฐ• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
• การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น คุณภาพอากาศและน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ
• การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานปกติต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่รายงานประจำปี 2562)
• การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียตามค่ามาตรฐาน และควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำหนด
• การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• บริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• การเปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืน และรายงานประจำปี
• การเผยแพร่/ แลกเปลี่ยน/ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน
• การให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผน ฉ.12 และเป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนและหลังปี ค.ศ. 2020: NAMAs & INDCs อาทิ T-VER ร่วมกับ อบก.