กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลด และควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจัง จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแพร่หลาย และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยบริษัทฯ ใช้กลไกราคาคาร์บอน มาเป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Project : T-VER)” เพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิต และทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Neutral Event) เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

Carbon Credit : โครงการผลิตไอน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Project : T-VER)” ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Direct Emission) 1,278 tonCO2e ต่อปี
  • พัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนหัวเผาจากใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets) สำหรับหม้อไอน้ำชนิดท่อไฟขนาด 0 ตันจำนวน 2 เครื่อง
  • ลดผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยมลพิษอากาศ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด
  • การสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพิ่มมูลค่าของเสียหรือของเหลือทิ้งทางการเกษตร

Carbon Neutral : โครงการสวนเกษตรแบบยั่งยืน

บริษัทฯ ยกระดับการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก โดยการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็น “ศูนย์” หรือ Carbon Neutral ด้วยการชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 8 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ในงานเปิดสวนเกษตรแบบยั่งยืน (FPI Green Scenery) และตรวจรับรองโดย อบก. โดยการจัดงานเป็นการจัดแบบ Eco-Event เช่น Carpool, ปลูกต้นไม้, งดการใช้พลาสติกและโฟม, ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนจึงสร้างสวนเกษตรยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเป็นการสร้างระบบนิเวศ ด้วยวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งภายในสวนเกษตรจะประกอบไปด้วยการปลูกพืชสวน พืชไร่ นาข้าว และเลี้ยงปลา เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 

Marginal Abatement Cost

บริษัทฯ พัฒนาโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการนำเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัทฯ ในเบื้องต้น รวมถึงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ