การคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)

หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)

ในปลายปี 2561 ได้มีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ ทิศทางความเสี่ยงและความยั่งยืนของโลก ความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงพิจารณาจากระดับความสำคัญทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนงานให้ตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และกรอบการรายงานตามสากลของ GRI Standards และในปี 2562 มีประเด็นใหม่ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจเพิ่มขึ้น 6 ประเด็น ประกอบด้วย

 1. การบริหารจัดการด้านน้ำ
 2. การบริหารจัดการด้านพลังงาน
 3. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
 5. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
 6. การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

โดยบริษัทฯ นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาบูรณาการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) จำนวน 13 เป้าหมาย ตามความสอดคล้องของสมรรถนะองค์กรและวัตถุประสงค์ของธุรกิจมาเป็น
กรอบการพัฒนาองค์กรด้านความยั่งยืน ดังแผนภาพกรอบการดำเนินงานกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การทวนสอบประเด็น (Validation)

รูปแบบการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

SI: Strategic Impact

 • Ÿ การดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์, พันกิจ, ค่านิยม TALENTS, กลยุทธ์ HIC, และวัตถุประสงค์ EOE ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมีเป้าหมายระยะกลาง - ระยะยาว และรับผิดชอบโดยคณะกรรมการ/ คณะทำงาน

IB - Initiative Base

 • Ÿ การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นรายโครงการ/ กิจกรรม มีเป้าหมายและการวัดผลระยะสั้น - ระยะยาว รับผิดชอบโดยฝ่าย/ แผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

MD - Mission Driven

 • การดำเนินการขับเคลื่อนทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหาร ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีเป้าหมายระยะยาว

SD - Sustainability Development Role Model

 • การพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ (3ES: Economic, Environment, Energy, Social) โดยมุ่งผลลัพธ์ในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายระยะสั้น - ระยะยาว

ประเด็นที่มีนัยสำคัญความสำคัญของประเด็นภายใน FPIผู้ถือหุ้นราชการและภาครัฐลูกค้าคู่ค้า
ผู้รับจ้างช่วง
และผู้ส่งมอบ
ชุมชนและ สังคมSDGsGRI Standards
1. นวัตกรรม

SI IB SD
ยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่าองค์กรควบคู่กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม////4. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17GRI 103 Product and Services,
GRI 201 Economic Performance,
GRI 417 Marketing and Labeling
7. ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

SI MD
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EOE)////8, 9, 12, 13, 17GRI 201 Economic Performance
11. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

SI SD
สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (CRM) และตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว //7, 12, 13GRI 416 Customer Health and Safety, GRI 416 Marketing and labeling, GRI 418 Customer Privacy
15. การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

SI SD
สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การจัดซื้อสีเขียว การจัดซื้อที่เป็นธรรม และการประเมินคู่ค้า
ด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
////8, 9, 17GRI 102-40-44 Stakeholder Engagement, GRI 308 Supplier
Environmental Assessment,
GRI 414 Supplier Social Assessment

ประเด็นที่มีนัยสำคัญความสำคัญของประเด็นภายใน FPIผู้ถือหุ้นราชการและภาครัฐลูกค้าคู่ค้า
ผู้รับจ้างช่วง
และผู้ส่งมอบ
ชุมชนและ สังคมSDGsGRI Standards
9. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

SI SD
สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ////3, 5, 6, 7, 8, 10GRI 403 Occupational Health and Safety
10. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

SI IB SD
การสร้างงานที่มีคุณค่าและการจ้างแรงงานท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขน และสร้างสวนเกษตรแบบยั่งยืนเป็นศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน///1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17GRI 102-40-44 Stakeholder Engagement, GRI 413 local Communities
12. การพัฒนาบุคลากร

SI MD IB
ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เติบโตในสายอาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในงานอย่างมีประสิทธิภาพ/1, 3, 4, 5, 8, 10, 17GRI 404 Training and Education
18. การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

SI MD IB
รักษาและพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talented Group ให้มีศักยภาพและเตรียมพร้อมสู่การเป็น Successor/3, 4, 5, 8, 10, 17GRI 402 Labor/ Management Relations, GRI 404 Training and Education, GRI 405 Diversity and Equal Opportunity

ประเด็นที่มีนัยสำคัญความสำคัญของประเด็นภายใน FPIผู้ถือหุ้นราชการและภาครัฐลูกค้าคู่ค้า
ผู้รับจ้างช่วง
และผู้ส่งมอบ
ชุมชนและ สังคมSDGsGRI Standards
2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

SI IB SD
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดของเสีย///6, 7, 8, 9, 12, 13GRI 301 Materials
GRI 302 Energy, GRI 303 Water,
GRI 305 Emissions, GRI 306 Effluents and Wasted
3. การบริหารจัดการด้านน้ำ

SI IB SD
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน Water Crisis และปรับปรุง/พัฒนาการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัฎจักร///6, 8, 9, 12, 13GRI 303 Water
4. การบริหารจัดการด้านพลังงาน

SI IB SD
ยกระดับการบริหารจัดการด้านพลังงาน การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ///7, 12, 13GRI 302 Energy
5. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

SI IB SD
ดำเนินการให้สอดคล้องตามเป้าหมายในประเทศและสากล SBTi เพื่อลดการปล่อย GHG 25.2% ภายในปี 2024/2567 ///6, 8, 9, 7, 12, 13GRI 305 Emissions
8. การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

SI IB SD

บริหารจัดการคุณภาพน้ำ กาก อากาศให้สอดคล้องตามกฎหมาย และควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำหนด///3, 6, 12, 13, 17GRI 305 Emissions
GRI 306 Effluents and Wasted
GRI 307 Environmental Compliance
13. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

SI IB SD
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Eco Label)////3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17GRI 416 Customer Health and Safety, GRI 417 Marketing and Labeling

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การจัดลำดับความสำคัญและหลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้มีส่วนได้เสีย

 • ผลกระทบ/การพึ่งพิงปัจจัย
 • ความหลากหลายของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
 • ความคาดหวังต่อการดำเนินการ

องค์กร

 • โอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ
 • ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ
 • ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

คำอธิบาย Materiality Matrix

สูงมาก : ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสนใจสูงสุด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูงมาก ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงเป็นประเด็นที่มีการกำหนดเป้าหมาย และมีการบริหารจัดการผลการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน

สูง : ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มให้ความสนใจ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูง ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงเป็นประเด็นที่มีการกำหนดเป้าหมาย และมีการบริหารจัดการผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ปานกลาง : ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงเป็นประเด็นที่มีการกำหนดเป้าหมาย และมีการบริหารจัดการผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ต่ำ : ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจน้อย และอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร รวมถึงมีการวัดผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น

การกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน

6. การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
14. การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
16. การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน
17. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่ธุรกิจ

1. นวัตกรรม
7. ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
11. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
15. การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

9. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
10. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
12. การพัฒนาบุคลากร
18. การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อม

2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการด้านน้ำ
4. การบริหารจัดการด้านพลังงาน
5. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
8. การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน
13. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

กระบวนการภายใน

 • คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน
 • กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กระบวนการวางแผนแต่ละฝ่าย

กระบวนการภายนอก

 • คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน
 • กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กระบวนการวางแผนแต่ละฝ่าย

การตัดสินใจ

 • ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนให้ความสอดคล้องกับและมาตรฐานสากลมากขึ้น
 • ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องรวมถึงต่อยอด และริเริ่มโครงการใหม่ๆ
 • พัฒนาเป้าหมายการดำเนินงานและตัวชี้วัดให้ท้าทายกว่าเดิม
 • พัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานที่ครอบคลุมมากขึ้น