การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

บริษัทฯ ดำเนินการเฝ้าระวังการควบคุมมลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยบริษัทฯ มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฯ ก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายกำหนด สำหรับน้ำเสียและของเสียที่ไม่สามารถบำบัดได้เอง บริษัทฯ ได้นำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยประยุกต์ใช้หลักการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการของเสีย (Waste Hierarchy) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือนำกลับมาผลิตอีกครั้ง (Recycle) เพื่อลดและป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยน้ำเสียที่ไม่สามารถกำจัดได้เองบริษัทฯ ได้ส่งกำจัดโดยนำไป Recovery เพื่อ   คืนสภาพกรดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดการของเสียตามที่กฎหมายกำหนด มีการดำเนินการเพื่อขนส่งของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบของเอกสารและระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

การแยกประเภทขยะและการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสีย เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ้งเน้นการลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น และ    การนำมาใช้ซ้ำหรือการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสีย บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การแยกประเภทขยะ โดยจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในบริเวณสำนักงานและโรงงาน ที่มีการจัดวางไว้ในระยะที่เหมาะสมต่อการทิ้ง รวมถึงมีมาตรการในการควบคุมและอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินโครงการ Green Office การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องภายในอาคารสำนักงาน เช่น การคัดแยกขยะพลาสติก แก้ว กระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับไปผลิตใหม่ การคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ย และอาหารสัตว์    เป็นต้น และโครงการ Care the Bear ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะในการจัดกิจกรรมต่างๆของพนักงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะ เพื่อส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะตั้งแต่จุดกำเนิดเพื่อให้สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดมูลค่าก่อนกำจัดอย่างถูกวิธี

การควบคุมคุณภาพมลพิษทางอากาศ

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางคุณภาพอากาศ บริษัทฯบมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดการควบคุมคุณภาพอากาศทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ ที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการควบคุมและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ระบายออกโดยเฉพาะปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox) มีแนวโน้มลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีหม้อไอน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปริมาณมลพิษอื่นๆ ที่ตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ไซโคลนกำจัดฝุ่น (Cyclone Deduster) เครื่องดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) และเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการทำงานของพนักงาน และเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกไปสู่บรรยากาศภายนอก โดยผลการตรวจคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Air Quality) พบว่าทุกจุดการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องควบคุมคุณภาพอากาศมีผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์