การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของบริษัทฯ เพื่อร่วมมือกันในการปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ กำหนดกระบวนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมาย

Absoluted Emissio

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายแบบสัมบูรณ์

เป้าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากปีฐาน 2560 ร้อยละ 10 ภายในปี 2564

 

 

 

Intensity Emission

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ดัชนีการเกิดคาร์บอน ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลลัพธ์ขององค์กร

เป้าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ จากปีฐาน 2560 ร้อยละ 5 ภายในปี 2565

 

 

 

2. กำหนดมาตรการ

3. จัดทำและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

4. และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร (CFO) 10,786 tonCO2eq ซึ่งลดลงคิดเป็น ร้อยละ 9.74 จากปีฐาน 2560 และตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในรูปแบบของ Carbon Intensity ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ในการบ่งชี้สัดส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิต (kgCO2eq/EQ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบการทำงานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) และโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative)  ในการมีส่วนร่วมลดคาร์บอนไดออกไซดให้อยู่ในระดับที่รักษาการเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดในรายงานการประเมินโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2561