การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤติ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ ให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในแต่ละแผนซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทุกปี และในปีนี้ได้ทำการซ้อมแผนฯ ในหัวข้อการป้องกันการโจรกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)  จนถึงระดับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้เหตุการณ์สมมติในภาวะวิกฤตครอบคลุมถึงการซ้อมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้จากการซ้อมฯ ไปปรับปรุง และทบทวนแผน ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบเป็นการ Simulation โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามกระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ดังนี้

ความไม่แน่นอนจากสภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจทั้งความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์  ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ และความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) จากบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก เช่น เม็ดพลาสติก น้ำ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป็นต้น และความเสียหายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกระบวนการฉีด ชุบ และพ่นสี ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและขนส่ง รวมถึงการแทรกแซงทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแพร่กระจายของไวรัสหรือโรคติดต่อในวงกว้างทั่วโลก (Pandemic) ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจก่อให้เกิดการหยุดชะงักขององค์กรเป็นความเสี่ยงที่ต้องได้รับการจัดการด้วยแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) บริษัทฯ จึงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับประเด็นความเสี่ยง รวมถึงวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด “การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management)” โดยการจัดลำดับความเสี่ยงจากประเด็นต่างๆ และจัดทำแผนรองรับในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น พร้อมกับการซ้อมแผนฯ รับมือต่อสถานการณ์วิกฤติกับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี


การเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิด (Incident/ Emergency Case) เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม สารเคมีหกรั่วไหล การแทรกแซงทางเทคโนโลยี และการแพร่กระจายของไวรัสหรือโรคติดต่อในวงกว้างทั่วโลก (Pandemic) ที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

 • การหยุดชะงักของกิจกรรมและกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ
 • ผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร
 • ผลกระทบด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร
 • การขาดแคลนด้านทรัพยากร (4M: Man, Machine, Material, Method)
 • การส่งออก/ นำเข้าและการติดตามหนี้สิน
 • จัดตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ
 • จัดทำ/ ทบทวน/ ปรับปรุงแผน BCM ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
 • จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน BCM ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
 • จัดซ้อมแผนฉุกเกินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี
 • ดำเนินการกู้คืน/ ฟื้นฟูและปรับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด
 • ถ่ายโอนความรับผิดชอบด้านการเงินและทรัพย์สินผ่านการประกันภัย
 • GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes

มาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

มาตรการที่ต้องจัดการทันที มาตรการที่ต้องจัดการในระยะกลางถึงระยะยาว มาตรการที่ต้องจัดการอย่างต่อเนื่อง
 • Human Resources
 • Security/ Facilities/ Health & Safety
 • Business Continuity/ IT
 • Sales & Marketing/ Communications
 • Governance
 • Finance
 • Pandemic Planning/ Preparedness           Team
 • Business Continuity/ IT
 • Human Resources
 • Security/ Facilities/ Health & Safety
 • Business Continuity/ IT