การบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัท ส่งเสริมและสนับสุนการใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และสื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานที่ยี่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งผลต่อการลดมลภาวะต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ความเข้มการใช้พลังงาน (MJ/EQ) ลดลงเหลือ 16.02 MJ/EQ คิดเป็นร้อยละ 2.73 เทียบจาก ปีฐาน ปี 2561

ปริมาณผลผลิตจาก 5 x106 EQ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 x106 EQ ในปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 10 ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ คือ 63 x106 MJ คิดเป็นร้อยละ 1.42 และพลังงานความร้อนที่ใช้ คือ 24.00 x106 MJ คิดเป็นร้อยละ 24.01

 

การบริหารจัดการด้านน้ำ

สถานการณ์น้ำของโลก เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) น้ำที่เคยพอเพียงสำหรับการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์กำลังเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำจึงได้มีการดำเนินการภายในองค์กร โดยการประเมินความเสี่ยง และระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำตามหลักการพื้นฐานของ แนวทาง 4R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรน้ำ และนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำเป็นต้น โดยนอกจากการดำเนินการภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ “โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)” จนได้รับการรับรองให้ใช้ฉลาก Water Footprint เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ