การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชน

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น และความคาดหวังขององค์กรระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ในการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพซึ่งสะท้อนอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ  และข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติมโตทางเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การจัดการข้อร้องเรียน การให้ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานจากแสงสว่าง เสียง ฝุ่น และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ปฏิบัติการ การได้มาซึ่งข้อมูลผ่านช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ส่งเสริมการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านโดยการบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในองค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย การประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต่อเนื่องโดยยอมรับว่าการเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบริบทในการดำเนินการของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้และสื่อสารต่อสาธารณะ  สำหรับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ธุรกิจอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยกิจการของธุรกิจเองหรือหรือกระทำ ในนามของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ   องค์กรได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในประเด็นการไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ   ไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี  จัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม
  • ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
  • การไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า
  • ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
  • สภาพการว่าจ้าง
  • สิทธิแรงงาน : การได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทย
  • การไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองแรงงาน การไม่บังคับใช้แรงงาน ค่าจ้างผลประโยชน์ และระยะเวลาการทำงาน
  • ความปลอดภัยในการทำงานและการขนส่ง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในชุมชนมีอาชีพและรายได้