การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นพลเมืองดี โดยส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานงานทุกคนทำความดีเพื่อสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและมุ่งหวังให้พนักงานทำงานเป็นทีม ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพพนักงานโดยจัดการฝึกอบรมทั้งหมด 10,459 ชั่วโมง โดยส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ 14.37 ชั่วโมง/คน

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน จึงมีการกำหนดให้มีการจ้างงานหรือสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯ ควรเริ่มจากคนใกล้ตัว ซึ่งก็คือคนในชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นอันดับแรก จากการดำเนินงานในปี 2562 มีสัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อพนักงานทั้งหมด เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 25.97

สัดส่วนพนักงานในพื้นที่ปทุมธานี

สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ภายในปี 2567

ปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จากการบริโภคพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่คุ้มค่า ตลอดจนการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กร “คาร์บอนต่ำ” เพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกในการปรับสมดุลธรรมชาติ และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  โดยการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดตามแนวทาง eco-efficiency ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 25.2 จากปีฐาน 2562 ภายในปี 2567 และมีแผนในการดำเนินการ ดังนี้