การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2562

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2562

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร (CFO) 10,786 tonCO2eq ซึ่งลดลงคิดเป็น ร้อยละ 9.74 จากปีฐาน 2560 และตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในรูปแบบของ Carbon Intensity ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ในการบ่งชี้สัดส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิต (kgCO2eq/EQ) จากการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2562 ส่งผลให้ปริมาณ Carbon Intensity ลดลงถึงร้อยละ 3.59 จากปี 2561 และลดลงร้อยละ 3.48 จากปีฐาน 2560