การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

การดูแลและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กรร่วมกันได้ บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมองเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนตามการปฏิบัติงานที่คุ้มค่าและเป็นธรรม
 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานทั้งระบบการทำงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสายอาชีพ

โดยบริษัทฯ มีกระบวนการเสริมสร้างความผูกพัน ของพนักงานในองค์กร ดังนี้

การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร

บริบทองค์กร

 • วิสัยทัศน์
 • วัตถุประสงค์
 • กลยุทธ์
 • วัฒนธรรม

ระบบการสร้างคุณค่า

 • ลูกค้า
 • คู่ค้า
 • สังคม
 • สิ่งแวดล้อม

สภาพที่ดีในการทำงาน

 • ระบบการทำงาน
 • การพัฒนาสายอาชีพ
 • สภาพแวดล้อม
 • ความปลอดภัย

กระบวนการสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

 1. สรรหาบุคลากรคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 2. คัดกรองบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 3. คัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 4. มอบหมายงานท้าทายใหม่ๆ และโอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ
  1. การบริหารสมรรถนะ
  2. การบริหารศักยภาพ
  3. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 5. จ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันกับตลาดแรงงานได้
 6. รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้ร่วมเติบโตควบคู่ไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความชัดเจนของระบบการประเมิน และการสื่อสารให้มีความเข้าใจร่วมกันเพื่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมินผลแบบ KPIs ระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับบุคคล ในสัดส่วนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตาม KPIs ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับรายได้ กำไร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมิน 360 องศา ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ และพนักงานจะได้รับทราบผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาทุกปี เพื่อนำผลไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป และผลการประเมินทางบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โบนัส และปรับตำแหน่งงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

POLICY

 • คณะกรรมการบริษัทกำหนด นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

KPI

 • กำหนด KPIs องค์กร และ  KPIs ฝ่าย ให้สอดคล้องกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์

MONITORING

 • ติดตามผลตาม KPIs ทุกเดือน

EVALUATION

 • ประเมินผลตาม KPIsและ  Competency
  • ระดับผู้จัดการ  KPIs 60% Competency 14%
  • ระดับหัวหน้างาน KPIs 40% Competency 14%

REWARD

 • จ่ายค่าตอบแทน โบนัส และปรับตำแหน่ง