ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในการมุ่งเน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน ตลอดจนถึงการกำจัดหรือทำลายหลังจากหมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพการใช้งานไปแล้ว โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าที่มีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่เข้าถึงได้ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการขั้นตอนการเรียกคืน จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนอย่างเป็นธรรม