ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร

ร่วมสร้างค่านิยมหลัก “TALENTS” เป็นเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์และสื่อสารพฤติกรรมแนวคิดในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน