นวัตกรรม

การบริหารจัดการนวัตกรรม

“วัฒนธรรมนวัตกรรม” เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตามมิติด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Cultures) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization Innovation) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมขององค์กรสู่สังคม ซึ่งส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม

Product Innovation
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

Process Innovation
มุ่งเน้นการแก้ไขของธุรกิจโดยปรับปรุงกระบวนการผลิตในการเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

Innovation Organization
มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ให้ดีกว่าเดิมในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

การบริหารจัดการนวัตกรรม

สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมโดยสร้างวัฒนธรรมการยอมรับเปลี่ยนแปลง การสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่นๆ รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้คนคิดนอกกรอบ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้ารับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนให้มีการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติและให้รางวัลในการพัฒนานวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของคณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คณะทำงาน Human to hero และกิจกรรม Kaizen ในการเตรียมรับความท้าทายในอนาคตและเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณภาพ (Quality)
มุ่งเน้นความคุ้มค่า ความคงทน การส่งมอบ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility)
มุ่งเน้นการสร้างงานที่มีคุณค่า กระจายรายได้สู่สังคมและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน   โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) องค์กรได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมในการสร้างสิ่งใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรมจึงเป็นพันธกิจหลักสำคัญที่ช่วยตอบสนองสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้โอกาสทำสิ่งใหม่ๆเป็นแนวทางการพัฒนาและบ่มเพาะพนักงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองนำไปสู่ดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องภายใต้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุพันธกิจหลักขององค์กรในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Operational Excellence) ด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  ตามรายละเอียดดังนี้

แผนงานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี