ผลการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในการบริหารจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็น “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ” ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์กับระยะผลกระทบขององค์กร รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมในเรื่องผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการวางรากฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ตามกรอบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยึดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมถึงมีการกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
อย่างเหมาะสม และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการและดูแลความปลอดภัยในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ในปี 2562 อัตราการบาดเจ็บ (IR) และอัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดลงอย่างต่อเนื่อง