ผลการดำเนินงานจัดการพลังงาน ปี 2562

บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และสื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานที่ยี่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งผลต่อการลดมลภาวะต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม โดย ปี 2562 ความเข้มการใช้พลังงาน (MJ/EQ) ลดลงเหลือ 16.02 MJ/EQ คิดเป็นร้อยละ 2.73 เทียบจาก     ปีฐาน ปี 2561  ปริมาณผลผลิตจาก 5 x106 EQ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 x106 EQ ในปี 2562 คิดเป็น   ร้อยละ 10 ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ คือ 63 x106 MJ คิดเป็นร้อยละ 1.42 และพลังงานความร้อนที่ใช้ คือ 24.00 x106 MJ คิดเป็นร้อยละ 24.01

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานการใช้พลังงานทดแทนปี 2562 เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2559 มีดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ต้นทุน 7,611,204.84 บาท

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 905.02 tCO2eq

  • อันตรายจากการสูดดมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • อันตรายจากการเกิดไฟไหม้เนื่องจากการระเบิดของก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

ต้นทุน 5,831,824.26 บาท

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 502.61 tCO2eq

  • ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกษตรกร
  • เพิ่มสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน