ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2562

การพัฒนาด้านศักยภาพ 2562

การฝึกอบรมทั้งหมด 10,459 ชั่วโมง
ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ 14.37 ชั่วโมง/คน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2562

ศักยภาพด้านทุนมนุษย์ในการสร้างรายได้  2.2 ล้านบาท/คน  ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.7 เนื่องจากบริษัทฯมีการเพิ่ม บุคลากรในส่วนงานสนับสนุน เพื่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และจากการดำเนินงาน พบว่า ศักยภาพด้าน ทุนมนุษย์ในการสร้างรายได้ เฉพาะ ส่วนการผลิต 4.38 ล้านบาท/คน  เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.96 ซึ่งมาจากการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง