ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร ปี 2562

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร ปี 2562

จากการดำเนินการบริหารจัดการการใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกตอ่หน่วยการผลิต มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเม็ดพลาสติกต่อหน่วยการผลิต ลดลงร้อยละ 1.60 จากปี 2561 และลดลงร้อยละ 4.86 จากปี 2560