ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานทดแทน

พลังงานความร้อน

ปี 2563 บริษัทฯมีแผนดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ร้อยละ 100 โดยการเปลี่ยนมาใช้หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และสร้างรายได้ให้แก่ภาคเกษตร จากการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สังคม ในการมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีแผนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ดังนี้

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตไอน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไอน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักกลยุทธ์ 4Rs  ซึ่งมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างต่อเนื่องแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ในระหว่างปี 2560 -2561 ได้นำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets) มาประยุกต์ใช้แทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวคิดเป็นร้อยละ 37.57 และร้อยละ 71.20 ตามลำดับ และสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีการพัฒนาการใช้พลังงานทดอทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 71.50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พลังงานไฟฟ้า

ปี 2563 บริษัทฯ มีแผนดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟส 2 (Solar rooftop) เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับกระบวนการผลิตขององค์กร ซึ่งติดตั้งบริเวณพื้นที่หลังคาของโรงงาน 5,112 ตารางเมตร กำลังการผลิต 996.84 kW ทำให้สามารถลดต้นทุนได้ถึง 5,093,852 บาทต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 812.36 t CO2eq อีกทั้งสามารถปลูกต้นไม้ได้ 90,262.22 ต้น โดยมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและดำเนินป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ที่มีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด และส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการเพิ่มสัดส่วน  การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยปัจจุบันสามารถเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้


สำหรับ ปี 2562 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เฟส 1 (Solar rooftop) ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่หลังคาของโรงงาน 8,000 ตารางเมตร กำลังการผลิต 996.84 kW คิดเป็นร้อยละ 7.79% จากปี 2561

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จากการดำเนินการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และ     การปรับปรุงการใช้น้ำของกระบวนการผลิตส่งผลให้

  • ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 89 จากปี 2561
  • ปริมาณการใช้น้ำประปาขององค์กรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลต่อน้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 65 : 35 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 ที่ใช้น้ำบาดาลเพียง ร้อยละ 48 

ผลการดำเนินงานในการใช้น้ำหมุนเวียน 

บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำภายในองค์กร โดยใช้แนวทาง 4R  มาบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบต่อการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต

  • การนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
  • การเพิ่มจำนวนรอบหมุนเวียนน้ำในระบบหล่อเย็นและระบบการล้างของกระบวนการชุบ
  • การลดปริมาณน้ำป้อนหม้อไอน้ำจากโครงการ Condensate Return
  • ปริมาณการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ร้อยละ 62
  • ปริมาณการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร้อยละ62