ผลการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561-2562

ผลการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561-2562

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและดำเนินป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ที่มีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด และส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการเพิ่มสัดส่วน  การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยปัจจุบันสามารถเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

สำหรับ ปี 2562 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เฟส 1 (Solar rooftop)  ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่หลังคาของโรงงาน 8,000 ตารางเมตร กำลังการผลิต 996.84 kW คิดเป็นร้อยละ 7.79% จากปี 2561 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  มีดังนี้