พนักงานดีเด่น FPI ประจำปี 2562

พนักงานดีเด่น FPI จำนวน 4 คน

โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

  • รางวัล Cost Saving Awards 2 คน
  • รางวัล Initiative Awards 1 คน
  • รางวัล Volunteer Awards 1 คน

ซึ่งผลลัพธิ์การพัฒนาบุคลกรทำให้ ปี 2562 ส่งผลให้มี พนักงานดีเด่นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3 คน