พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจหลักขององค์กรในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Operational Excellence) ด้วยสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจโดยการขยายธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น