มาตรฐานและความร่วมมือ

แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในระยะยาวบนพื้นฐานการสร้างจิตสํานึกและทัศนคติเชิงบวกควบคู่ไปกับการปลูกฝังสร้างค่านิยมความโปร่งใส และสร้างความตระหนักรู้  โดยอาศัยกลไกของการลงโทษผู้กระทําผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้กำหนดแผนงาน/กิจกรรมการในการสร้างความตะหนักต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านระบบ Whistleblower System และได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดังนี้

  • ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริง และคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
  • ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล
  • กรณีถูกข่มขู่ หรือไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การสรุปและรายงานข้อร้องเรียน

  • เมื่อข้อร้องเรียนยุติแล้วจะรายงานผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
  • ผลการดำเนินงานปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว