รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการกำกับดูแลองค์กรอย่างโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ยืนยันมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

รางวัลระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเภทรางวัล Highly Recommended in Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนและสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) โดยเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี (Sustainability Report) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting Initiative Standards)

บริษัทฯ ได้รับรางวัลรางวัล ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการประเมินผลดำเนินงานขององค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับ Top 100 บริษัท หรือกลุ่มหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) ประเภท อุตสาหกรรมศักยภาพ จากผลการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน