วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Corporate Culture

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Employee Culture

สร้างคุณค่าเพิ่ม เสริมคุณธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า