สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

พัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับการดำเนินงานตามภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อให้เกิด
ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและนำไปใช้ชีวิตประจำวัน นำไปสู่การไม่เป็นผู้ต้องรับความเสี่ยงหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในสังคมตามกรอบนโยบายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กรอบนโยบายการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย : ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ : OHSAS 18001
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนดของลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : TPS
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและข้อกำหนดของลูกค้า : Safety Patrol

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

บริบทองค์กร

 • นโยบาย และกลยุทธ์
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายการดำเนินงาน

ปัจจัยพื้นฐาน

 • โครงสร้างและระบบ
 • วิธีการและเครื่องมือ
 • ข้อมูลและการสื่อสาร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

 • คณะทำงานด้านความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพ
 • จป.หัวหน้างาน

การควบคุม ติดตาม ประเมินผลด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งด้านสารเคมี แสง เสียง ความร้อน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในสำนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดงานต่างๆ (Workplace Air Quality) เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Safety Patrol ที่จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยที่เป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้ปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัย และมีการดำเนินการตามข้อกำหนด และตรวจรับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 18001 : 2007 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษา และพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยได้มีการดำเนินการ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกระดับตำแหน่งงาน และเชื้อชาติ

 

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกระบวนการ และมีการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้