สร้างสุขภาพที่ดี ทั้งภายใน และภายนอก

การสร้างสุขภาพที่ดี

สร้างสุขภาพที่ดีภายใน FPI

สร้างสุขภาพที่ดีภายนอก FPI

โครงการ mai Run for สภากาชาดไทย โดยกลุ่มสมาชิก เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกสำหรับพนักงาน และมุ่งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกฯ โดยเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บระยะแบบ Virtual Run ผ่านแอปพลิเคชันของโครงการฯ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย. 2562 และนำระยะวิ่งแปลงเป็นเงินบริจาค (1 กม. = 100 บาท) ผลจากกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ทั้งประเภทองค์กร และบุคคล เป็นระยะวิ่งสะสมทั้งสิ้น 12,463.764 กม. และ 1,172.43 กม. ตามลำดับ และพนักงานของบริษัทได้รับเหรียญรางวัลวิ่งในระยะ 100 กม. จำนวน 46 เหรียญ คิดเป็น ร้อยละ 13.8 ของจำนวนเหรียญทั้งหมดของโครงการฯ เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ของสภากาชาดไทย นอกจากนี้ การที่มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 74 คนนั้น ยังช่วยยกระดับพฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้น จนสามารถรวมตัวกันตั้งสมาคม “FPI Running Club วิ่งด้วยกัน ไปได้ไกล” โดยมีการรวมกลุ่มกันไปร่วมวิ่งตามงานต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน (อ้างอิง: https://maivirtualrun.com/home)

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงาน ออกกำลังกาย ร้อยละ 7.9