เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


เป้าหมายเป้าประสงค์ : แผนงาน :
เป้าหมายที่ 7 : ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน7.2 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของโลก
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน
• พัฒนาพลังงานทดแทนใช้ในกระบวนการผลิต
เป้าหมายที่ 9 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
ทุกกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
• ร่วมมือด้านงานวิจัยกับคู่ค้า ภาครัฐและเอกชน
• ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี บุคลากรและระบบ Internet of Things (IoT)
เป้าหมายที่ 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12.5 ลดการเกิดของเสียโดยการลดปริมาณการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
12.6 สนับสนุนให้บริษัทฯรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงาน
12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน
• จัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก 4Rs
• ใช้วัสดุ/สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ13.1 เสริมความต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย และกลยุทธ์
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
• พัฒนาองค์กรสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจปกติ
• สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายเป้าประสงค์ : แผนงาน :
เป้าหมายที่ 4 : ส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้
4.3 การเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
4.7 ทุกคนมีความรู้และทักษะในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
• พัฒนาทักษะอาชีพแก่นักศึกษา
• พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างความเข้าใจในการประกอบธุรกิจสู่ชุมชนและสังคม
เป้าหมายที่ 6 : จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน
6.3 ลดมลพิษทางน้ำ ลดน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด
6.4 การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ 4Rs (Reduce Reuse Recycle and Replacement)
• ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งดีกว่ามาตรฐานกำหนด
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
8.1 การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพและมีการงานที่เหมาะสมสำหรับหญิงและชายทุกคน
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน
• สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้คนในชุมชนท้องถิ่น
• จ้างงานคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
• ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข
• ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสากล
เป้าหมายที่ 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.7 ส่งเสริมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17.17 ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
• เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างพันธมิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
• ส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Operational Excellence)


เป้าหมายเป้าประสงค์ : แผนงาน :
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความ
ยากจน

1.1 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
1.2 ลดความยากจนในทุกมิติ
1.3 มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุม
• ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร
• จ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 3 : รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ
3.9 ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษ
• ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
• ส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการลดการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย
• สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ
เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ
5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ• การจ้างงานโดยไม่แบ่งเพศและไม่แบ่งศาสนา
• การจ้างงานบุคคลผู้ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น คนพิการ
เป้าหมายที่ 15 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
15.1 การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบกในน้ำ รวมทั้งการบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และการเพิ่มการปลูกและฟื้นฟูป่า
15.3 หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรยั่งยืนสำหรับชุมชน
• เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานและพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนเกษตรยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ• เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
• ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียรับรู้บทบาทและหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายการต่อต้านทุจริต