เป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) ควบคู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันบนพื้นฐานตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าทำให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำมาใช้ซ้ำ ลดความเสี่ยงขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้แล้วหมดไปและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของการประกอบธุรกิจ

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่ธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ประกอบด้วย ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตให้กับผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ รับจ้างพ่นสี บริการเช่าอุปกรณ์แม่พิมพ์และแบบพิมพ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 138 ประเทศทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจและมีสินค้ามากกว่า 800,000 รายการ และบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไว้ ดังนี้

เป้าหมายสังคม

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ส่งเสริมการเคารพและการถือปฏิบัติโดยสากลต่อสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการจ้างผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าเป็นพนักงานประจำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในสังคม ลดความเสี่ยงจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการจ้างงานที่มีคุณค่า

เป้าหมายสิ่งแวดล้อม

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงของโลก 5 ลำดับแรกในปี 2562 ในมุมมองผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด จึงได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและมาตรการต่างๆ ในการลดผลกระทบดังกล่าว สำหรับเป้าหมายครอบคลุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดปริมาณของเสีย การลดปริมาณขยะ และลดอันตรายจากผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการพัฒนาที่ยั่งยืนโลก 17 เป้าหมาย

เป้าหมายพลังงาน

การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับดำเนินกรป้องกันปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตและผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โลกร้อนขึ้น (Global Warming) อากาศเป็นพิษ (Air Pollution) และฝนกรด (Acid Rain) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานจากระบบการส่องสว่าง การทําไอน้ำ การทําความเย็น การขนส่ง หรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต รวมถึงการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่อยู่ในรูปของพลังงานฟอสซิลจากน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจาก ไม้สับ แกลบ ขี้เลื่อยและแสงอาทิตย์ทดแทน พลังงานฟอสซิลมากขึ้น