แนวทางปฏิบัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective  Action Coalition Against Corruption: CAC) และในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองและได้ขึ้นทะเบียนการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงมีการสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงการดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้สียในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ
  2. เข้าร่วมการประกาศเจตนารมย์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  3. จัดทำหนังสือประกาศแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทเพื่อแจ้งต่อลูกค้าและคู่ค้า
  4. กำหนดแผนการอบรมและพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
  5. กําหนดกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
  6. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งและกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่อย่างเป็นธรรม
  7. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  8. กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต