โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อนักวิจัยจากสถานฑูตฝรั่งเศส

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อนักวิจัยจากสถานฑูตฝรั่งเศส 

บริษัทฯ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำหรับโครงการการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด กับนักวิจัยจากสถานทูตฝรั่งเศส ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด