โครงการปลูกป่า และกิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลกนอกสถานที่ (Outing) สวนป่าวังจันทร์ จ. ระยอง

โครงการปลูกป่า และกิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลกนอกสถานที่ (Outing) สวนป่าวังจันทร์ จ. ระยอง

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีสาระสำคัญขององค์กร ดังนั้น ในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าและดูแลพื้นที่ป่าปลูกในบริเวณพื้นที่สวนป่าวังจันทร์ ปตท. จังหวัดระยอง