โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายนอก อันได้แก่การทำ MOU กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา คือ ม. เกษตรศาสตร์ โดยระบนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม เข้าฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยฝึกงานในรูปแบบ Project Base ทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และอาชีวศึกษา โดยบริษัทฯ รับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA: Thai Autoparts Manufacturers Association) ในโครงการ “ฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” จำนวน 6 ในรูปแบบทวิภาคี