โครงการ Carbon Neutral Event และงานเปิดสวนเกษตรแบบยั่งยืน (FPI Green Scenery)

โครงการ Carbon Neutral Event และงานเปิดสวนเกษตรแบบยั่งยืน (FPI Green Scenery)

บริษัทฯ ยกระดับการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก โดยการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็น “ศูนย์” หรือ Carbon Neutral ด้วยการชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 8 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ในงานเปิดสวนเกษตรแบบยั่งยืน และตรวจรับรองโดย อบก. ผลลัพธ์จากการเป็นต้นแบบในการชดเชยคาร์บอนนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเชิญไปร่วมเสวนาปิดโครงการและเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ  โดยวีกรีน ม. เกษตรศาตร์ และ อบก.