โครงการ Care the Bear

โครงการ Care the Bear

ปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “Care the Bear, Change the Climate Change by Eco-Event” ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบ Eco-Event จำนวน 3 กิจกรรมหลัก ที่มีผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมในหน่วย kg CO2 e และเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ (ต้น)  1,570 ต้น