นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด  (มหาชน) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ คู่คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนพื้นฐานตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่ธุรกิจ ให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

  1. การมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ รับผิดชอบต่อการกระทำ การตัดสินใจของตนเอง
  3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม
  4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) มากำหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้

Corporate Governance Policy

Fortune Parts Industry Public Company Limited is an organization that adheres to conduct business under the principles of good corporate governance. The Company has ab excellent management, integrity, transparency, verifiable and free from corruption by focusing on creating the best benefits for the shareholders, taking into account all stakeholders, developing personnel to be good and smart people with knowledge and virtue and good quality of life. Moreover, these must be along with raising the auto parts industry standard to the international standard, develop products and services that are safe and environmentally friendly to create a competitive advantage on the basis of realizing the added value of products and balancing the business chain for the stable and sustainable growth of the company. The Company would apply the principles of good corporate governance for listed companies 2012 of the Stock Exchange of Thailand (SET), the good corporate governance principles of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) or OECD Principles of Corporate Governance, the criteria for assessing good corporate governance of listed companies in ASEAN region by the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and good corporate governance practices that are in line with international standards that have been developed into operational framework of the company. Therefore, the Board of Directors, executives and employees must follow as a guideline for their operations with the following important principles;

  1. Vision of running a business that aims to add value, develop products and services that are safe and environmentally friendly.
  2. Perform duties with competence, effective enough and take responsibility for their actions and decision.
  3. Equal, equitable and fair treatment of stakeholders.
  4. Operational transparency that can be audited and transparent and accurate information are disclosed to all concerned parties.
  5. Ethics and code of conduct in business conduct.

In addition to building confidence among shareholders and investors according to the above principles, the Board of Directors also established guidelines for corporate governance to lead to the creation of competitiveness and excellent performance by taking into account the long-term effects, fair and ethical business conduct, respect rights and be responsible for society and the environment and take care of all stakeholders equally. Also, including the ability to adapt under changing factors. Therefore, the principles of good corporate governance for listed companies in 2017 (CG Code 2017) issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) have been added to formulate the Company's good corporate governance policy in which the Board of Directors and leaders who are the most responsible person of the organization has applied it as a guideline to create sustainable value for the business. The CG Code 2017 has laid down the code of conduct for 8 key committees as follows:

หลักปฏิบัติ  1  :      ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ  2  :      กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ  3  :      เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ  4  :      สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ  5  :      ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ  6  :      ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ  7  :      รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ  8  :      สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Principle 1   :      Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board.
Principle 2   :     Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation.
Principle 3   :     Strengthen Board Effectiveness.
Principle 4   :     Ensure Effective CEO and People Management.
Principle 5   :     Nurture Innovation and Responsible Business.
Principle 6   :     Strengthen Effective Risk Management and Internal Control.
Principle 7   :     Ensure Disclosure and Financial Integrity.
Principle 8   :     Ensure Engagement and Communication with Shareholders.

หลักปฏิบัติ  1  :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง คุณค่า ให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1        คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1)    การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2)    การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3)    การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2        ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)    สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2)    ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(3)    เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(4)    สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 1.3        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1.4        คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

Principle 1: Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board.

Principle 1.1 the board must understand its roles and responsibilities as a leader who must ensure that the organization is well managed, which covers

(1) Setting objectives and goals
(2) Formulation of strategy, operating policy, as well as allocation of important resources to achieve objectives and goals
(3) Monitoring, evaluation and overseeing the performance report

Principle 1.2 in creating sustainable value for the business, the board is responsible for governance the organization to governance outcome, at least as follows:

(1) Competitiveness and performance with long-term perspective
(2) Ethical and responsible business
(3) Good corporate citizenship
(4) Corporate resilience

Principle 1.3 The board is responsible for all directors and executives. Perform duties with responsibility, caution and honesty towards the organization (Duty of Loyalty) and ensure that operations comply with laws, regulations and resolutions of the shareholders' meeting.

Principle 1.4 The board understands the scope of duties and responsibilities of the board, and set clear scope of assignment of duties and responsibilities to the management, as well as monitoring and supervising the managing director and the management to perform duties as assigned.

หลักปฏิบัติ  2  :  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1        คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง หรือยาว และ/หรือประจำปีของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

Principle 2: Define the Company's objectives and main goals for sustainability (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

Principle 2.1 The board is responsible for defining or overseeing the objectives and main goals of the business to be sustainable. It is an objective and a goal that is consistent with creating value for the entire business, customers, stakeholders and society as a whole.

Principle 2.2 The board is responsible for ensuring that objectives and goals as well as short, medium or long term strategy and / or the year plan of the organization are consistent with the achievement of the objectives and main goals of the business by appropriately and safely using innovation and technology.

หลักปฏิบัติ  3  :  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1        คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2        คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.3        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4        ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ 3.5        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.6        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบัติ 3.7        คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

หลักปฏิบัติ 3.8        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

Principle 3: Strengthen Board Effectiveness

Principle 3.1The board is responsible for defining and reviewing the board structure in terms of size, composition and proportion of independent directors that are appropriate and necessary to lead the organization to the objectives and main goals defined.

Principle 3.2 The board has a duty to select a suitable person to be the chairman of the board and to ensure that the composition and operation of the Board is conducive to the exercise of independent judgment.

Principle 3.3 The board is responsible for overseeing the recruitment and selection of directors with a transparent and clear process to obtain a qualified board with the specified elements.

Principle 3.4 In proposing the remuneration to the shareholders for approval, the board must consider to ensure that the structure and remuneration are suitable for their responsibilities and motivate the board to lead the organization to achieve its goals for both short term and long term.

Principle 3.5 The board is responsible for ensuring that all directors are responsible for performing their duties and allocating sufficient time.

Principle 3.6 The board is responsible for overseeing the establishment of a framework, and mechanism for governance of the policy, the operations of subsidiaries and other businesses in which the Company has significantly invested in at the appropriate level for each business. Also ensure that the subsidiaries and other businesses invested by the company have the same correct understanding as well.

Principle 3.7 The board shall arrange for an annual assessment of the board's performance, sub-committees and individual directors. The assessment results will also be used for further development of the duties.

Principle 3.8 The board is responsible for ensuring that the board and each of them have knowledge and understanding of their roles and duties, nature of business and laws relating to business operation, as well as encouraging all directors to acquire skills and knowledge for their regular performance of duties.

Principle 3.9 The board is responsible for ensuring that the board's operations are done in a neat and tidy manner, able to access the necessary information, and has a company secretary who has the knowledge and experience necessary and appropriate to support the board's operations.

หลักปฏิบัติ  4  :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1        คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 4.2        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 4.3        คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4        คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

Principle 4: Ensure Effective CEO and People Management

Principle 4.1 The board is responsible for ensuring that there is a recruitment and development of the president or the highest level management, and senior management to have the knowledge, skills, experience and characteristics necessary to drive the organization towards its goals.

Principle 4.2 The board is responsible for overseeing the setting up of an appropriate compensation structure and evaluation.

Principle 4.3 The board should understand the structure and relationship of shareholders that may affect the management and operation of the business.

Principle 4.4 The board is responsible for monitoring the management and development of personnel to have appropriate amount of knowledge, skills, experience and motivation.

หลักปฏิบัติ  5  :  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1        คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2        คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร

หลักปฏิบัติ 5.3        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4        คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

Principle 5: Nurture Innovation and Responsible Business

Principle 5.1 The board gives importance to and supports the creation of innovations that bring value to the business while creating benefits for customers or related parties and have social and environmental responsibility.

Principle 5.2 The board is responsible for monitoring and supervising the management to conduct business with social and environmental responsibility and reflected in the operational plan to ensure all departments in the organization act in accordance with the objectives, main goals and strategic plans of the organization.

Principle 5.3 The board is responsible for overseeing the management to allocate and manage resources to be efficient and effective by taking into account the impact and development of resources throughout the value Chain in order to achieve sustainable objectives and main goals.

Principle 5.4 The board should establish a corporate IT governance and management framework that is in line with its needs. Also, they should ensure that information technology is used to increase business opportunities and improve operations risk management, so that the business can achieve the objectives and main goals of the business.

หลักปฏิบัติ  6  :  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.2        คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ 6.3        คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 6.4        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

Principle 6: Strengthen Effective Risk Management and Internal Control

Principle 6.1 The board is responsible for ensuring that the Company has a risk management and internal control system to effectively achieve its objectives and practice in accordance with the relevant laws and standards.

Principle 6.2 The board must establish an audit committee capable of performing duties efficiently and independently.

Principle 6.3 The board is responsible for monitoring and managing conflicts of interest that may arise between the Company, the management and the board of directors or shareholders including the prevention of improper use of the property Company information and opportunities and making transactions with those having a relationship with the company in an inappropriate manner.

Principle 6.4 The board is responsible for overseeing the formulation of clear anti-corruption policies and practices and communicating at all levels of the organization and to third parties to achieve practical implementation.

Principle 6.5 The board is responsible for overseeing the establishment of a mechanism for receiving complaints and handling cases where clues are identified.

หลักปฏิบัติ  7  :  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1        คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2        คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3        ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 7.4        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7.5        คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

หลักปฏิบัติ 7.6        คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

Principle 7: Ensure Disclosure and Financial Integrity

Principle 7.1 The board is responsible for ensuring that the financial reporting system and the disclosure of important information are correct, adequate, timely, in accordance with relevant rules, standards and practices.

Principle 7.2 The board is responsible for monitoring the adequacy of financial liquidity and debt servicing ability.

Principle 7.3 In the condition of an entity experiencing financial difficulties or having possibility to have problems, the board must ensure that the entity has a plan to resolve the problem or have other mechanisms to resolve financial problems under consideration of the rights of stakeholders.

Principle 7.4 The board is responsible for overseeing the preparation of a sustainability report as appropriate.

Principle 7.5 The board is responsible for overseeing the management to arrange for an investor relations unit or person responsible for communicating with shareholders and other stakeholders such as investors and analysts to be equally appropriate and in time manner.

Principle 7.6 The board has a duty to promote the use of information technology to disseminate information.

หลักปฏิบัติ  8  :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8.2        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3        คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขั้นสูงสุด โดยกำหนดเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อนำพาธุรกิจของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคง สร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุนเพื่อให้มูลค่าของกิจการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

Principle 8: Ensure Engagement and Communication with Shareholders

Principle 8.1 The board is responsible for ensuring that Shareholders are involved in making decisions on important matters of the Company.

Principle 8.2 The board is responsible for ensuring that the operations of the shareholders' meeting are neat, transparent, and efficient to allows shareholders to exercise their rights.

Principle 8.3 The board is responsible for the disclosure the meeting resolutions and the preparation of the minutes of the shareholders' meeting that is accurate and complete.

The Board of Directors will strictly perform the supervision of the Company to operate its business with the highest corporate governance standards, which determines to be the duties of the directors and every employee to carry out in order to lead the Company's business to be efficient and effective, with stability, to build confidence in the public in investment so that the value of the enterprise is continually rising and sustained forever.