นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการพลังงานไว้
  2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิต พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement อันจะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
  3. สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงการปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
  4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานที่ยี่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทน นำทรัพยากรที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดมลภาวะต่างๆ ลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  5. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงาน และเป้าหมายในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลและจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บริหาร และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายพลังงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายพลังงานนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Sustainable Energy Management Policy

Fortune Parts Industry Public Company Limited, manufacturer and designer of complete range of automotive parts, strives to use energy with efficiency and maximize the benefit by improving energy efficiency, reduce losses while monitoring and maintaining equipment for all activities and processes of the Company. To conserve energy consumption from normal business operations, such matters are part of the business that executives at all levels to promote, support and consider to be a direct joint responsibility. Therefore, the Company would like to announce energy policy to be a guidance for joint action as follows:

  1. Strive to comply with laws, customer requirements and regulations related to energy conservation and management effectively as well as provide adequate support for resources and information to achieve objectives, goals, and maintain energy management systems.
  2. Use efficient and cost-effectively production technology, production resources and energy to suit operational characteristics and accepted international practices by adopting 4Rs strategies: Reduce, Reuse, Recycle and Replacement, which will lead to sustainable energy development.
  3. Adequately support the resources needed to execute human resource development, design, purchasing, sourcing machinery, production equipment and other services as appropriate by considering energy efficiency improvements, increase energy efficiency and energy saving are the responsibilities of executives and employees at all levels.
  4. Communicate, preserve, and promote and raise awareness of stakeholders in contributing to energy conservation, substitute energy development and renewable energy development, reduce pollution, reduce energy loss, and increase energy efficiency throughout the product life cycle in achieving sustainable development goals (SDGs).
  5. Define and review objectives, strategies, plans and goals for the development of energy management systems in accordance with international standards and prepare the Company's energy management report for propose to management and disclose information to stakeholders every year.

Employees of all levels of the Company, including contractors and partners must strictly adhere to the Company's environmental policy in implementing this environmental management policy and disclose to public at large.

Announced on 9th December 2019

(Mr. Sompol Tanadumrongsak)

Managing Director