นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม / Climate Change

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการควบคุม ป้องกัน บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ นำมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ ทดแทนการใช้เพื่อลดมลภาวะต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผนลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
  3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำจัดกากหรือการลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement มาสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสีย และนำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการจัดการความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)
  5. กำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงานและเป้าหมายในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Environmental Management Policy

 Fortune Parts Industry Public Company Limited, manufacturer and designer of complete range of automotive parts, strives to prevent and decrease pollution that could affect from normal operational business to the environment, including responsibility for the product, climate change, protect ecosystems, biodiversity and promote low-carbon activity. These are parts of business operation that all levels of managements must promote, support and consider to be a direct joint responsibility. Therefore, the Company would like to announce environmental policy to be a guidance for joint action as follows:

  1. Striving to comply with laws, customer requirements, and regulations relating to the effective environmental management system as well as supporting the necessary resources and sufficient information to achieve objectives, goals, and maintain environmental management systems for both local and national level in controlling, preventing, reusing, reducing usage and substituting to minimize pollution and environmental impact.
  2. Supporting continuous improvement of environmental management system and circular economy by supporting the resources necessary to control, prevent and mitigate the environmental impacts caused by business operations, including planning to reduce risks and creating opportunities using appropriate technology for efficient resources throughout the product life cycle, which is the responsibility of all employees.
  3. Support the efficient use of natural resources to achieve environmental balance as well as waste disposal or zero waste to landfill by implementing 4Rs strategies: Reduce, Reuse, Recycle and Replacement to create value or add value to waste and to maximize waste usage.
  4. Communicating, campaigning, promoting and raising awareness of stakeholders responsible for the impact of potential business operations or risks in addressing climate change failures affecting greenhouse gas emission reduction, conservative of natural resources and the environment which leads to achieving the world's sustainable development goals (SDGs).
  5. Define objectives, strategies, plans and goals for environmental work in climate change, reduction of greenhouse gas emissions by monitoring, reviewing operations and encouraging continuous improvement in development into low-carbon businesses.

Employees of all levels of the Company, including contractors and partners must strictly adhere to the Company's environmental policy in implementing this environmental management policy and disclose to public at large.

Announced on 9th December 2019

(Mr. Sompol Tanadumrongsak)

Managing Director