นโยบายสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมในการปกป้อง รับรอง และคุ้มครองต่อหลักการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง และผู้ส่งมอบทั่วทั้งองค์กร บนพื้นฐานการตระหนักถึงคนทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

 1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการสรรหา กระบวนการพัฒนา กระบวนการรักษาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการป้องกันการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
 2. สนับสนุนให้มีการรายงานและรับข้อร้องรียนการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนจากพนักงานและบุคคคลภายนอกผ่านระบบรับข้อร้องเรียน โดยบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการว่าจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม บุคคลนั้นจะต้องระวังโทษตามกฎหมายและระเบียบในท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วงและผู้ส่งมอบที่สำคัญเคารพต่อสทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ภูมิลำเนา อายุ ความทุพพลภาพ ระดับการศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง การรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศและหลักการสําคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้
 4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับผิดชอบผลกระทบที่มีต่อสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน และความเสี่ยงต่อด้านสิทธิมนุษยชนอื่น เช่น การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ชุมชน สังคมรอบข้าง หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อการดำเนินชีวิตตาม
  ปกติสุขของผู้มีส่วนได้เสีย
 5. กำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงานและเป้าหมายในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง และผู้ส่งมอบจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงาน

 ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม 2563

(นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์)

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Human Rights Policy

Fortune Parts Industry Public Company Limited, manufacturer and designer of complete range of automotive parts, strives to operate business with integrity in protecting, certifying and protecting human rights principles regarding rights, freedom and equality in accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand, Universal Declaration of Human Rights, United Nation guiding principles on business and human rights, agreement of global United Nation, and international labour institution. These are to use as a guidance for employees, partners, subcontractors and deliver in an organization on the basis of equality in self-awareness and self-dignity. These matters are parts of the code of conduct of the Board of Directors, executives, and employees at all levels to promote, support and consider to be a direct joint responsibility. Therefore, the Company would like to announce human rights policy to be a guidance for joint action as follows:

 1. Strive to comply with law and customers’ requirements and regulations relating to compliance with ethics and preventing human rights violations by integrating with the recruitment, development, human resources, and procurement process with responsibility. In addition, the Company supports necessary resources and sufficient information system to achieve objectives, goals, and maintain a human right covering key stakeholders of the Company. Also, mitigates the impact of business activities through proper risk assessment and mitigates guidelines with minimal impact.
 2. Encourage to reports and complaints of human rights violations from employees and external persons through the complaints system. Any person involved in this policy violation, including but not limited to the hiring of child labour, forced labour, discrimination, bullying and harassment, the person must be aware of local laws and regulations.
 3. Encourage employees, partners, contractors, and deliverers to respect the human rights in accordance with the law. Using of illegal child labour, forced labor, discrimination and harassment in all its forms due to ideological differences, race, skin colour, religion, gender, sexual orientation, domicile, age, disability, education level, political opinions, groupings, comments, socioeconomic status or any other status that constitutes all human rights that constitutes all human rights applicable within the country and the core principles of the International Labour Organization would not be accepted. It also encourages understanding of potential human rights violation.
 4. Communicate, preserve and promote and raise awareness of stakeholders responsible for the impact on human rights in natural resources and the environment, occupational health and safety at work and other human rights risks such as illegal labour, corruption, operations affecting children’s communities, surrounding societies, or any actions that violate the way of life from normal happiness of stakeholders.
 5. Define objectives, strategies, plans and goals for human rights work by monitoring, reviewing operations and encouraging continuous improvement in the development of sustainable development goals (SDGs) and creating a culture of human rights respect organizations.

Employees of all levels of the Company, including contractors and partners must strictly adhere to the Company's environmental policy in implementing this human right policy and disclose to public at large.

Announced on 9th January 2020

(Mr. Sompol Tanadumrongsak)

Managing Director