นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธรุกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงาน น้ำ สารเคมี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยดำเนินการรลดของเสีย ใช้ซ้ำ ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ทดแทนและนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมในการสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการลงทุน รวมถึงสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

ใช้หลักความยุติธรรมในปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา ชาติตระกูล และไม่ใช้แรงงานเด็ก

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

ดำเนินการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ป้องกัน ควบคุม ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้น้อยที่สุดจากการดำเนินธุรกิจปกติตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

สร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ อันนำไปสู่สร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การพัฒนาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Sustainable Organizational Development Policy

Fortune Parts Industry Public Company Limited, manufacturer and designer of complete range of automotive parts, strives to drive sustainable business growth leading to the creation of shared value in the economy, social and environment in the business chain in accordance with the Global sustainable development objective. These are parts of business operation that all levels of managements must promote, support, and consider to be a direct joint responsibility. Therefore, the Company would like to announce sustainable organizational development policy to be a guidance for joint action as follows:

Good Corporate Governance

Conduct business with transparency and morality under good corporate governance framework, managing current and emerging risks in the future, comply with relevant requirements including business ethics, social and environment responsibility and accountable for the interests of all stakeholders.

Responsible Business Operations

Utilize resources with cost-effective and appropriate with the business size, including plastic pellets, energy, water, and chemicals to meet with the objectives and goals by implementing waste reduction; reuse, use raw material/replacement and re-utilize waste/waste materials throughout the continuous product life cycle.

Establishing a Sustainable Return on Investment

Building innovative business and social innovations in adding value based on eco operational excellence for increasing returns on investment as well as creating the balance of economy, social and environment.

Promoting human rights following with international principles

Apply the principle of fairness to treat all employees with equality. Provide all employees with equal rights in work, do not discriminate in birthplace, race, religion, gender, age, skin colour, education, family background and using child labour.

Management of sustainable environment and energy

Implement the management of the impact of climate change, energy, water biodiversity and waste management by using technology and innovation to prevent, control and minimize negative impact on the environment and energy from normal business operations throughout the product life cycle.

 Creating participation in social development

Create valuable jobs and economic growth through safe and environmentally friendly production to have cost-effective throughout the life of the product as well as development capabilities of employees, suppliers, and business partners, and disclose sustainable operational information in accordance with international standards.

Development of environmentally friendly products

Design products and develop environmentally friendly production processes to reduce the amount of waste generated by the production process using reusable and recyclable materials, leading to the creation of a low-carbon society through sustainable consumption and production.

Organizations with eco-excellence operations

Systematic operational development in increasing the competitiveness internationally by focusing on business resource development, product and service development, information system development, human resource development, safety and occupational health development, energy development and sustainable environment.

Employees of all levels of the Company, including contractors and partners must strictly adhere to the Company's sustainable development policy in implementing this sustainable development policy and disclose to public at large.

Announced on 9th December 2019

(Mr. Sompol Tanadumrongsak)

Managing Director