บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน | FPIS

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

FPIS | Fortune Parts in Sustainability

FPIS ให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ FPIS รับจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร ก่อนนำไปบริหารจัดการและวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาง FPIS รับให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กรในการจัดทำ รายงานความยั่งยืน และ 56-1 One Report โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการดําเนินงานบูรณาการกับเข้ากับ SDGs เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลกําไรให้เติบโตพร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” Sustainability

แนวคิดสำคัญ ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาของสังคมโลกและประเทศไทย เกิดจากการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศถูกทำลาย ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มวางแผนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติให้มีความยั่งยืน

FPIS

Sustainability is the balance between the environment, equity, and economy

Climate Change Services

บริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental Claims Services

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Corporate Sustainability Services

บริการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

OUR CLIENTS ลูกค้าของเรา

กลุ่มการเงิน (Financial Sector)

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (The ICT Sector)

กลุ่มการอุตสาหกรรม (Industrial Sector)