หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

“กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน”

  1. สื่อสารผลการดำเนินการที่ยั่งยืนขององค์กร ตามมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (3ES)
  2. สร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ (KM) และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. พัฒนาองค์กรสู่บริบท “Digital Transformation”
  4. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัก ESG

กิจกรรมที่ผ่านมา

“การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

การจัดการด้านพลังงาน

การพัฒนาสังคมและชุมชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดการสิ่งแวดล้อม