แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

อ้างถึงประกาศของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้งานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม 7 หัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000:2010; Social Responsibility) โดยในแต่ละฝ่ายจะมีผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีกิจจำเป็น บุคคลอันดับรองมาจะเป็นตัวแทนในการประสานงานในการจัดการแทน ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานฯ ดังนี้

 

ลำดับที่ ความรับผิดชอบ ชื่อ – สกุล
1 ประธานคณะกรรมการและคณะทำงาน คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์
2 รองประธานคณะกรรมการและคณะทำงาน คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์
3 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่) คุณเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล
4 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) คุณพิมล เลิศทรัพย์อนันต์
5 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน) คุณสังเวียน มีทอง
6 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน) คุณสรายุทธ์ อุยบวน
7 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) คุณธงไชย วิวงศ์
8 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน) คุณศรุดา ชิตเชื้อ
9 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านสิทธิมนุษยชน) คุณบุญไพร คำแสนสุข
10 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านระบบเอกสาร CSR) คุณสิริลักษณ์ ภัตตาตั้ง
11 คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่) คุณประจักษ์ ศรีภา
12 คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน คุณโภสพ หมื่นอนันต์
13 คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน คุณอภินญา อรรครติกานนท์
14 คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน คุณชุติมณฑน์ ถิระพาณิชยกุล
15 คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน คุณอดุล หมุดทอง
16 คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน คุณวัชรา ด้วงเนียม
17 คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน คุณภาณุพงษ์ เลาะหะหมัด
18 คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน คุณเดชา ระศรี
19 คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน คุณสุดารัตน์ โคตรวงศา
20 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คุณคุณเกียรติศักดิ์ ปานเจริญ
21 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คุณระเนตร พุ่มไสว
22 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คุณณฐพล รำพึงกิจ
23 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คุณสุธิมา สุขบูรณ์
24 คณะทำงานด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม คุณรสสุคนธ์ จันทร์ดา
25 คณะทำงานด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม คุณขวัญเรือน เรืองเดช
26 คณะทำงานด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม คุณสันติชล เตี้ยไธสง
27 คณะทำงานด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม คุณกาญจนา หวังพิทักษ์
28 คณะทำงานด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณณัฐวัชร รถแก้ว
29 คณะทำงานด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณพิชญุตม์ ไตรวัฒนาภรณ์
30 คณะทำงานด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณนาตยา กลิ่นจันทร์
31 คณะทำงานด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณรสิตา เจริญสมบัติ
32 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณนิยม พันธุ์ศรี
33 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณมานัส รัตนสงคราม
34 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณวาสนา ภิรมย์ศรี
35 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณมะลิวัลย์ แจ่มประเสริฐ
36 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณพงศธร แสงแพง
37 คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน คุณมีนา มากสาย
38 คณะทำงานด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ คุณชลอ บัวนุ่ม
39 คณะทำงานด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ คุณณรงค์ศักดิ์ แซ่ล้อ
40 คณะทำงานด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ คุณสมชาย
41 คณะทำงานด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ คุณสุริยา นนทะคำจันทร์
42 คณะทำงานด้านระบบเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน คุณมนต์วลี จีรภาคพงษ์วุฒิ
43 คณะทำงานด้านระบบเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน คุณรัชนี ศรีวงค์

ประกาศมา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ …………………………………………

สมพล ธนาดำรงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

 

คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน ระดับหน่วยงาน

ให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ประกาศนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. กำหนดแผนงานที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทที่กำหนดอย่างสอดคล้อง และสนับสนุนผลงานของแต่ละฝ่าย/ แผนก
 3. กำหนดเกณฑ์ ระเบียบคำสั่ง และประกาศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
 4. พิจารณาแต่งตั้ง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระดับหน่วยงาน
 5. จัดทำงบประมาณ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการรายงานการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
 6. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสำเร็จและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภายนอก
 7. ออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะและแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
 8. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

 

โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ย่อยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนมีดังนี้

 1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน
  • เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  • การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
  • ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  • ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  • รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  • สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
  • บริหารจัดการ และกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ดำเนินการการทบทวนและประเมินกระบวนการกำกับดูแลองค์กร เพื่อการปรับปรุงกระบวนการรวมถึงผลลัพธ์ของการทบทวน และมีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

 

 1. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
  • ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพ และปฏิบัติต่อสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง
   สิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสิทธิด้านแรงงานและกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group)
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

 

 1. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
  • ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขในการทำงาน และความคุ้มครองทางสังคม การเจรจาทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

 

 1. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • ให้คำปรึกษา พิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้ และการจัดการลักษณะประเด็น/ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ
  • ส่งเสริมการบริโภค การผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรณรงค์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนและการเสริมสร้างคุณค่าของการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – operational Excellence: EOE)
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 2. คณะทำงานด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
  • ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านคอร์รัปชั่น และการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

 

 1. คณะทำงานด้านประเด็นด้านผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ให้คำปรึกษา หรือตรวจสอบด้านการขายและการตลาดอย่างเป็นธรรม การให้ข้อมูลและทำสัญญาที่เป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียนข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การเข้าถึงบริการที่จำเป็น ตลอดจนการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

 

 1. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
  • ให้คำปรึกษา หรือตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การสร้างงานและพัฒนาทักษะ การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมด้านสุขภาพชุมชน และการลงทุนด้านสังคม
  • ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการ
   ที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

 

 1. คณะทำงานด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่
  • วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการด้านนวัตกรรม รวมถึงวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
  • พัฒนาการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบและนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน

 

 1. คณะทำงานด้านระบบเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน
  • ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
  • ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม/ โครงการ ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ จัดทำบันทึกประชุม พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ประธานคณะฯ และคณะทำงาน
  • ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานข้อมูลของสถานประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานด้านการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน (ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล คือ ISO 26000:2010; Social Responsibility)
  • ดำเนินการสื่อสารข้อมูลระบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทราบ

ประกาศมา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ ………………………………………..

สมพล ธนาดำรงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า