แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

คำสั่ง

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

คณะทำงานจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

1. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน
2. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานคณะทำงาน
3. นายสังเวียน มีทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คณะทำงาน
4. นางสาวศรุดา ชิตเชื้อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน คณะทำงาน
5. นางสาวสิริลักษณ์ ภัตตาตั้ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน คณะทำงาน
6. นายณัฐวัชร รถแก้ว ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ คณะทำงาน
7. นางโภสพ หมื่นอนันต์ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ คณะทำงาน
8. นายระเนตร พุ่มไสว หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง คณะทำงาน
9. นางอภินญา อรรครติกานนท์ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน
10. นายเกียรติศักดิ์ ปานเจริญ หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก คณะทำงาน
11. นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ดา วิศวกรแผนกชุบ คณะทำงาน
12. นายภาณุพงษ์ เลาะหะหมัด หัวหน้าแผนกผ่นสี คณะทำงาน
13. นางสาวขวัญเรือน เรืองเดช หัวหน้าแผนกจัดซื้อ คณะทำงาน
14. นายสัมพันธ์  ดอนเรือนไพร พนักงานบำบัดน้ำเสีย คณะทำงาน
15. นายพงศธร แสงแพง เจ้าหน้าอาวุโสพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน คณะทำงาน
16. นางสาวสุธิมา สุขบูรณ์ วิศวกรพลังงาน คณะทำงาน
17. นางสาวกนกวรรณ มนเทียร เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอด
    ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
  2. บริหารจัดการน้ำและประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ทั้งที่เป็นกิจกรรมการผลิตโดยตรง และกิจกรรมการผลิตโดยอ้อม
  3. ร่วมมือกับภาครัฐ รณรงค์และจัดกิจกรรมให้พนักงานและชุมชนโดยรอบมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
  4. ติดตาม ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  24  มกราคม 2563

 

(นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์)

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร